රියදුරු බලපත කරදරයක් නැතිව අලුත් කරන විධිය මෙන්න – How to renew the driving license in Sri Lanka

Learn the process and requirements of renewing the Driving License in Sri Lanka. මෙන්න ඔබ බලාගෙනම හිටපු ලිපියක්. කරදරයක් නැතිව ශ්‍රී ලංකා රියදුරු බලපත්‍රය ( ලයිසන් ) එක අලුත් කරන විධිය තමයි මේ ලිපියෙන් අපි විස්තර කරන්නේ. ඉතින් ඔබේ ලයිසන් එක ළඟදීම කල් ඉකුත්වෙන්න යනවා නම් මේ ලිපිය අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න. ඇයි රියදුරු බලපත අලුත් කරන්න […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

වාහන රියදුරු බලපත්‍රය ලබාගන්න විදියයි මේ – How to get the driving license in Sri Lanka

Learn the process and requirements of getting the latest Smart Card based Driving License in Sri Lanka. 2009ය වසරේ සිට හඳුන්වාදුන් දුන්නු ස්මාර්ට් කාඩ් (Smart Card) ලයිසන් එක ගන්න විධිය ගැන තමයි අපි මේ ලිපියෙන් අද කතා කරන්නේ. රියදුරු බලපත ලබාගැනීම අපි කාගේත් ජීවිතවල එක් කඩඉමක්. පිටරට වල නම් ලයිසන් එක ලැබුණම ඒක සමරන්න පාටිත් […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>